Писмо за преразглеждане на взетото на 21.11.2016 г. решение относно медицинските изделия, заплащани от Националната здравноосигурителна каса.

НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ

НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА С ДИАБЕТ

ДО

Д-р  ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО

Д-р  ВАНЬО ШАРКОВ

ЗАМ. МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ  КЪМ НЗОК

ДО

Д-р ГЛИНКА КОМИТОВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ДО

Д-р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ 43-то НС

Уважаеми д-р Москов,

Уважаеми д-р Шарков,

Уважаеми д-р Комитов,

Уважаема д-р Дариткова,

В качеството си на председател на „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет”, както и на член на Управителния съвет на Национална пацинтска Организация, се обръщам към Вас с молба за преразглеждане на взетото на 21.11.2016 г. решение относно медицинските изделия, заплащани от Националната здравноосигурителна каса.

Приветстваме това, че НЗОК започна заплащането на основните медицински изделия за инсулинови помпи, инфузионни сетове през 2016 г. за всички възрастови групи в размер на 259.00 лв. месечно, така също и увеличението на тест-лентите за пациенти след 18 години със 150 бр., или за година станаха 300 бр. Обръщаме внимание обаче, че при така взетото решение на 21.11.2016 г. всички пациенти след 18 години, които използват тест-ленти, отново са дискриминирани, защото бройката се увеличава само със 150 бр. или общо за година стават 450 бр. – бройка, която в никакъв случай не е достатъчна за пациентите, навършили 18 години, с продължаващо по един и същи начин, без никакво изменение лечение. В предложението, което бяхме входирали на 10.08.2016 г., ясно и точно бяхме описали причините, поради които настояваме да се повиши броят тест ленти при пациенти след 18 години или по-точно – да се уеднакви с този за пациентите под 18 години – 1100 бр. за всички с диабет тип 1 на интезифицирано лечение.

С така взетото решение можем да приемем, че отново не сте взели под внимание искането на тези пациенти, които не са на инсулинови помпи, но също имат право на подобряване качеството на живот и избягване на късните усложнения. Напомняме важния факт, че тест-лентите са в пъти по-евтини (19.20 лв. – заплащани от НЗОК) от всички медикаменти, касаещи използване на инсулинова помпа. Подкрепяме идеята всички иновации да бъдат достъпни и в България, но не сме съгласни въвеждането им за едни пациенти да бъде за сметка на други. Нека не изправяме пациент срещу пациента, а да помислим еднакво за всички, защото и на 17 и на 18 години това са нашите деца и имат право да се лекуват адекватно и без усложнения в бъдеще.

Уважаеми д-р Москов,

Уважаеми д-р Шарков,

Уважаеми д-р Комитов,

Уважаема д-р Дариткова,

Надяваме се на бързо и разумно решение от Ваша страна с оглед на високата значимост на поставените въпроси.

Предварително благодарим за вниманието и ще се радваме да бъдете част от нас и да работим „заедно“ за това диабетно болните пациенти в България да бъдат лекувани по един и същи начин, без възрастови ограничения.

С уважение,

ЕЛИСАВЕТА  КОТОВА

Председател на НАДМХД и член на

УС на Национална пациентска организация

УС на НПО


На линк отдолу може да свалите:

П Р О Т О К О Л на основание чл. 6, ал.4 от Правила за работа на Комисията по разглеждане на предложения за включване на нови медицински дейности и групи медицински изделия за заплащане от НЗОК РД-16-33/02.09.2014г., изменени с РД-16-49/17.11.2016г. /Правила/

Дълго очакваното решение вече е факт!

Дълго очакваното решение вече е факт!

ВАС Решение 3000 от 17.03.2016 <– натиснете тук

За съжаление написанато в решението на ВАС за това, че НАДМХД не е взела отношение по делото не е вярно, но няма да влизам в подробности.Важен е резултата. Всеки който бе в течение на двугодишната битка на родителите от асоциацията знае и е наясно с отношението ни. Бих искла да благодаря на всички вас родители за търпението и за това, че имахте желанието да излезете и защитите правата си! Едно голямо благодаря и на адвокат Христо Маргаритов за това, че бе с нас и защити правата ни! Благодаря също и на  прокурор Бегъмова , която внесе делото за промяна на тази наредба! Благодаря ви още веднъж на всички!

Елисавета Котова

Жалба до Омбудсман за нарушаване правата на деца с диабет, във връзка с използване на годишна социална рехабилитация

До ГОСПОДИН КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЖАЛБА

от
Елисавета Котова
Председател на Национална Асоциация на Децата с Диабет

Уважаеми господин Пенчев,

Бих искала да Ви запозная с нарушаване правата на деца с диабет, във връзка с използване на годишна социална рехабилитация. Всяка година в продължение на 10 години ние като асоциация организираме провеждането на такава рехабилитация на различни места в България. В последните 3- 4 години имаме проблем с Агенция социално подпомагане по местоживеене при представяне на фактури за осребряване сумата, която се полага на всяко дете с увреждане.
Считам, че издадените индивидуални административни актове са незаконосъобразени и подлежат на отмяна поради следните съображения:несъответствие с целта на закона и противоречие с материалноправни разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане.

Възраженията ми се основават на следните факти. Деца с диабет от цялата страна участваха в социален курс за деца с диабет, организиран от Асоциация.-Национална асоциация на децата с диабет от 06.07.14г. до 24.08.14г. Курсът се проведе в местността Пампорово, хотел „Орфей” и в него участваше детски ендокринолог, провеждаха се лекции и курсове за деца с диабет, йога упражнения и разходки на чист въздух. За целта представихме на Агенция за Социално подпомагане, документ, издаден от хотела, подписан и от медицинско лице с молба да ни бъде изплатен направеният от нас разход. Искането ни се основава на член 41а, точка 1 и 2 и член 42, ал.2, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания според който „Хората с трайни увреждания имат право на финансова подкрепа за ползване на социални услуги и услуги за социална и медицинска рехабилитация”. Още в член 4 от Законе се казва, че „Интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез:. социални услуги;”

В Закона се определя и понятието Социалната рехабилитация, което е създаване на умения за водене на самостоятелен живот, чрез двигателна рехабилитация, психологична помощ, предоставяне на социални услуги и други дейности – член 15, ал.4. На курса в който участваха деца с диабет от цялата страна те получиха точно такава социална рехабилитация и социални услуги, защото получиха нови знания и умения как да контролират нивото на кръвната захар и хормона инсулин, физически упражнения и психологична подкрепа.

Отказът на всички Агенция за Социално подпомагане, е немотивиран, което го прави нищожен по смисъла на българското право. Липсват мотиви защо считат, че социални услуги и социална рехабилитация по смисъла на закона не могат да се извършват в посочената база. Аз считам, че социалните услуги и социалната рехабилитация са много важни за здравето на децата с диабет и Законът ги е дефинирал достатъчно ясно и широко.

Уважаеми господин Пенчев,
Моля да имате предвид, че в обучението по социални услуги участваха деца от цяла България и на всички тях би трябвало да се възстановят разходите. Следва да се има предвид, че Република България е правова държава и законите се прилагат еднакво за всички. Надявам се, че молбата ми ще бъде уважена. В противен случай ще защитя правата си по съдебен ред пред компетентния съд.

 

19.08.2014год.

С Уважение:

Елисавета Котова
Председател на
Национална Асоциация на децата с диабет
0888/ 566 055
e-mail: nadd.2006@abv.bg
www.children-diabetes.org

Отворено писмо

ОТВОРЕНО ПИСМО

До МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-н Б. Борисов

До Министъра на здравеопазването

Д-р Ст.Константинов

До Председателя на Комисията по

позитивен лекарствен списък към МЗ

Д-р Р. Ковачева

До Председателя на Комисията по здравеопазване към НС

Г-жа Д.Атанасова

До Директора на НЗОК

Д-р Н. Нешева

До всички медии

Уважаеми г-н  Министър-председател,

На 01.11.2010г. с организиране на кръгла маса на тема – „ Съвременни и международни препоръки в лечението на захарния диабет. Проблеми и критерии в лечението на захарния диабет в България”, бе даден старт на месец за борбата с диабет. Тъй като отново присъствие от страна на НЗОК липсваше, се взе решение да бъде внесено открито писмо – с конкретни предложения за по доброто лечение на деца и възрастни с това коварно заболяване. Писмото бе подписано от присъстващите – ендокринолози, пациентски  организации и др. След неговото внасяне – до момента няма никакъв официален отговор за поемане на конкретни ангажименти от страна на НЗОК.

Ненормално е пациентите да се делят на малки и големи. Да се лекуват по един начин до 18 години, а с навършване на тази възраст да бъдат лишавани от качествено лечение. На първо място намаление на крайно необходимите тест- ленти за измерване на кръвна захар, с които се следи контрола на инсулин. Ненормално е в една „социална държава”, член на Европейския съюз, хронично-болни да доплащат за своето ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩО лечение…?!  Това ОБРИЧА НА БЪРЗИ УСЛОЖНЕНИЯ, ИНВАЛИДИЗАЦИИ И СМЪРТ  всички по-бедни пациенти …!!!

Ако възникнат каквито и да са проблеми или затруднения в лечението на диабетно-болните българи – ние, като техни представители, сме длъжни да информираме затова  Международната диабетна федерация, Световната здравна организация и Комисията по здравеопазване към Европейския парламент! Ще търсим правата си по всички позволени от закона начини както в РБългария така и извън нея. Очакваме становище за решение на посочените проблеми до 20.12.2010г.

01.12.2010г.

Елисавета Котова

Председател НАДД

снимки от пресконференцията тук

Медицинска експертиза на деца и определяне на по-продължителен срок на експертното решение при децата

НАТИСНИ ТУК ДА ИЗТЕГЛИШ СТАНОВИЩЕ НА НЕЛК

[Отворено писмо до НЗОК] Международни препоръки в лечението на Захарния Диабет и съвременни проблеми на пациентите в България

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

Д-Р НЕШЕВА

КОПИЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОТ В О Р Е Н О  П И С М О

Уважаема Д-р Нешева,

Във връзка с проведената на 01.11.10 кръгла маса организирана от национална Асоциация на Децата с Диабет на тема:

„Международни препоръки в лечението на Захарния Диабет и съвременни проблеми на пациентите в България”, на която за съжаление Вие и Ваши представители, не успяхте да вземете участие, бихме искали да ВИ запознаем с проблемите, които разисквахме и предложенията, които бяха отправени за тяхното решаване, както от пациентските организации така и от водещи ендокринолози в страната.

1.Съвременното лечение на захарния диабет включва като задължителен елемент ежедневния контрол на кръвната захар, във връзка с което предлагаме увеличаване на броя на тест- лентите, а именно:

Нашето  предложение: да се отпускат тест- ленти, в зависимост от инсулиновия режим на пациента; 3 инжекции-3 ленти / дневно или поне 600 тест ленти годишно при пациенти над 18 години.

2. Настояваме за отпадане на критериите за отпускане на инсулинови аналози при деца до 18 годишна възраст.

3. Настояваме за улесняване на достъпа и облекчаване на процедурите за отпускане на инсулинови аналози при пациенти с диабет над 18 години, а именно:

а/ отпадането на гликирания хемоглобин като един от критериите за кандидатстване

б/ да не се прибягва до лимитиране на дозите, посочени от лекуващия ендокринолог

в/ да се облекчат  изискванията при приемане на документите на пациентите;

Нашето предложение: да  се премине към разглеждане и одобряване на същите  от НЗОК в Районните Здравни Каси

г/ да отпадне изискването, според което, ако един пациент не се чувства добре (чести хипогликемии, високи стойности на гликемирания хемоглобин), от настоящата си терапия по определена аналогова схема (базална или смес), трябва да се върне към по- лошата схема на лечение с човешки инсулин за 6 месеца, вместо да премине директно към друга аналогова схема!

Нашето предложение: когато една от двете схеми не е подходяща за пациента ( базал или смес),  да може лекуващият лекар да включи болния на другата, както следва: от човешки на човешки инсулин  и от аналогов на аналогов режим на лечение!

4.Да отпаднат регулативните стандарти в амбулаторното обслужване на диспансеризираните пациенти със захарен  диабет.

5.Да подпомогнем пациентите със захарен диабет под 18 години, преминали на лечение с инсулинови помпи.

Нашето предложение: Като първоначална стъпка да бъдат поети консумативите на закупените от семействата помпи.

Вярваме, че настоящото писмо ще допринесе за подобряване на лечението и прогнозата на пациентите с диабет в България.

Очакваме отговор с вашето становище до 30 ноември 2010г.!

01.11.2010

От участниците в кръглата маса

София

 1. Доц. Д-р Ц.Танкова
 2. Доц.Д- р К. Коприварова
 3. Доц.Д-р  М.Константинова
 4. Доц.Д-р М. Петкова
 5. Доц.Д-р В. Христов
 6. Доц.Д-р З. Каменов
 7. Доц.Д-р В. Боянов
 8. Д- р Р. Савова
 9. Д- р Г. Попова
 10. Елисавета Котова – Председател –НАДД
 11. Адриан Стоев – Председател – БДА