Основни дейности

  • Осигуряване на ефективен достъп на всяко дете до качествено образование, професионално ориентиране и професионална подготовка.
  • Организиране на културни и спортни занимания, летни лагери за отдих, съобразени с условията и режима на децата с диабет.
  • Осигуряване на консултации с лекари-специалисти, социални работници, юристи, психолози и др.
  • Защитаване на правото на родителите на достъп до информация относно заболяването на детето им и възможностите за лечение и рехабилитация.
  • Защитаване на правото на детето с диабет да расте в семейна среда чрез адекватно социално подпомагане на родителите и осигуряване на подкрепяща мрежа от социални дейности и услуги.
  • Съдействие за изграждане на регистри за деца с диабет.
  • Довеждане до знанието на различни правителствени и неправителствени организации за потребностите на децата с диабет.
  • Постигане на по-добра координация в дейността на държавните институции, местната власт и представителите на гражданското общество в България.
  • Разработване на учебна програма, съвместно с Медицински колеж – гр. Пловдив за обучение на медицински сестри в направление детска ендокринология.

Leave a Reply