Декларация към НЗОК

До Комисията по здравеопазване

 към 41-вото Народно събрание Република България

До Министъра на здравеопазването

Д-р Стефан Константинов

До Директора на НЗОК

Д-р Нели Нешева

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Днес, 01.11.2011г, в Зала 11 на НДК, гр.София,

Националната Асоциация на децата с диабет ( НАДД ),

на Конференция по случай откриване на месеца на борбата с диабета,

във връзка и със световният ден на диабета 14 ноември,

след като се обсъдиха различни социални аспекти, целящи подобряване грижите и лечението на диабетно болните деца и младежи в България,

РЕШИ:

да предложи на горепосочените институции предложения за промени и допълнения по следните въпроси:

 1. Да се осигурят по 600 тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар при всички пациенти с диабет тип 1 над 18 годишна възраст на интензифицирано инсулиново лечение ( над 3 и повече инжекции на ден) и 300 тест-ленти за самоконтрол при двукратен инсулинов режим. Да се даде възможност за допълнително отпускане на още 200 тест-ленти по препоръка на лекуващия ендокринолог. Това допълнително количество от 200 тест-ленти да се реимбурсира на 50 % от НЗОК.
 1. Да отпадне потребителската такса при посещение при личен лекар или специалист за всички пациенти със захарен диабет- Тип 1 и Тип 2.
 1. Да се въведе изписването на инсулин за срок от три месеца, с което ще се намалят посещенията при личния лекар. С това ще се намалят и разходите на НЗОК за ежемесечни прегледи.
 1. Да отпаднат всички критерии при изписване на инсулинови аналози при пациенти под 18 години. Да се олекотят критериите при изписване на инсулинови аналози при пациентите над 18 годишна възраст. Да се съкратят сроковете за одобряване на протоколите от НЗОК при преминаване на лечение с аналогов инсулин при всички пациенти, независимо от възрастта. Промяната в инсулинолечението да се осъществява единствено и само от лекуващия ендокренолог.
 1.  Да се уеднакви процента за социална адаптация при деца от 0 до 18 години и определяне на процент на работоспособност при пациенти с диабет след 18 години. При поява на усложнения или асоциирани с диабета заболявания този процент  да бъде увеличен. Преосвидетелстването пред РЕЛК/ТЕЛК да става на 10-годишен период. При промяна в състоянието и необходимост от увеличаване на процента преосвидетелстването да става по молба на пациента и преценка на Комисията.

Натрупаният опит показва, че 1 лев вложен в добрия контрол на диабета, спестява 4 лева за лечение и рехабилитация на късните усложнения! Нека следваме утвърдените европейски и световни практики!

Председател на НАДД

/Елисавета Котова/

Национален консултант по ендокринология  и обмяна на веществата в детската възраст,

Университетска специализирана болница за активно лечение по детски болести, София

/Доц.д-р Калинка Коприварова д.м./

 Главен асистент към Клиниката по ендрокринология, диабет  и клинична генетика,

Университетска специализирана болница за активно лечение по детски болести, София

/Д-р Радка Савова д.м./

[Отворено писмо до НЗОК] Международни препоръки в лечението на Захарния Диабет и съвременни проблеми на пациентите в България

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

Д-Р НЕШЕВА

КОПИЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОТ В О Р Е Н О  П И С М О

Уважаема Д-р Нешева,

Във връзка с проведената на 01.11.10 кръгла маса организирана от национална Асоциация на Децата с Диабет на тема:

„Международни препоръки в лечението на Захарния Диабет и съвременни проблеми на пациентите в България”, на която за съжаление Вие и Ваши представители, не успяхте да вземете участие, бихме искали да ВИ запознаем с проблемите, които разисквахме и предложенията, които бяха отправени за тяхното решаване, както от пациентските организации така и от водещи ендокринолози в страната.

1.Съвременното лечение на захарния диабет включва като задължителен елемент ежедневния контрол на кръвната захар, във връзка с което предлагаме увеличаване на броя на тест- лентите, а именно:

Нашето  предложение: да се отпускат тест- ленти, в зависимост от инсулиновия режим на пациента; 3 инжекции-3 ленти / дневно или поне 600 тест ленти годишно при пациенти над 18 години.

2. Настояваме за отпадане на критериите за отпускане на инсулинови аналози при деца до 18 годишна възраст.

3. Настояваме за улесняване на достъпа и облекчаване на процедурите за отпускане на инсулинови аналози при пациенти с диабет над 18 години, а именно:

а/ отпадането на гликирания хемоглобин като един от критериите за кандидатстване

б/ да не се прибягва до лимитиране на дозите, посочени от лекуващия ендокринолог

в/ да се облекчат  изискванията при приемане на документите на пациентите;

Нашето предложение: да  се премине към разглеждане и одобряване на същите  от НЗОК в Районните Здравни Каси

г/ да отпадне изискването, според което, ако един пациент не се чувства добре (чести хипогликемии, високи стойности на гликемирания хемоглобин), от настоящата си терапия по определена аналогова схема (базална или смес), трябва да се върне към по- лошата схема на лечение с човешки инсулин за 6 месеца, вместо да премине директно към друга аналогова схема!

Нашето предложение: когато една от двете схеми не е подходяща за пациента ( базал или смес),  да може лекуващият лекар да включи болния на другата, както следва: от човешки на човешки инсулин  и от аналогов на аналогов режим на лечение!

4.Да отпаднат регулативните стандарти в амбулаторното обслужване на диспансеризираните пациенти със захарен  диабет.

5.Да подпомогнем пациентите със захарен диабет под 18 години, преминали на лечение с инсулинови помпи.

Нашето предложение: Като първоначална стъпка да бъдат поети консумативите на закупените от семействата помпи.

Вярваме, че настоящото писмо ще допринесе за подобряване на лечението и прогнозата на пациентите с диабет в България.

Очакваме отговор с вашето становище до 30 ноември 2010г.!

01.11.2010

От участниците в кръглата маса

София

 1. Доц. Д-р Ц.Танкова
 2. Доц.Д- р К. Коприварова
 3. Доц.Д-р  М.Константинова
 4. Доц.Д-р М. Петкова
 5. Доц.Д-р В. Христов
 6. Доц.Д-р З. Каменов
 7. Доц.Д-р В. Боянов
 8. Д- р Р. Савова
 9. Д- р Г. Попова
 10. Елисавета Котова – Председател –НАДД
 11. Адриан Стоев – Председател – БДА