Жалба до Омбудсман за нарушаване правата на деца с диабет, във връзка с използване на годишна социална рехабилитация

До ГОСПОДИН КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЖАЛБА

от
Елисавета Котова
Председател на Национална Асоциация на Децата с Диабет

Уважаеми господин Пенчев,

Бих искала да Ви запозная с нарушаване правата на деца с диабет, във връзка с използване на годишна социална рехабилитация. Всяка година в продължение на 10 години ние като асоциация организираме провеждането на такава рехабилитация на различни места в България. В последните 3- 4 години имаме проблем с Агенция социално подпомагане по местоживеене при представяне на фактури за осребряване сумата, която се полага на всяко дете с увреждане.
Считам, че издадените индивидуални административни актове са незаконосъобразени и подлежат на отмяна поради следните съображения:несъответствие с целта на закона и противоречие с материалноправни разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане.

Възраженията ми се основават на следните факти. Деца с диабет от цялата страна участваха в социален курс за деца с диабет, организиран от Асоциация.-Национална асоциация на децата с диабет от 06.07.14г. до 24.08.14г. Курсът се проведе в местността Пампорово, хотел „Орфей” и в него участваше детски ендокринолог, провеждаха се лекции и курсове за деца с диабет, йога упражнения и разходки на чист въздух. За целта представихме на Агенция за Социално подпомагане, документ, издаден от хотела, подписан и от медицинско лице с молба да ни бъде изплатен направеният от нас разход. Искането ни се основава на член 41а, точка 1 и 2 и член 42, ал.2, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания според който „Хората с трайни увреждания имат право на финансова подкрепа за ползване на социални услуги и услуги за социална и медицинска рехабилитация”. Още в член 4 от Законе се казва, че „Интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез:. социални услуги;”

В Закона се определя и понятието Социалната рехабилитация, което е създаване на умения за водене на самостоятелен живот, чрез двигателна рехабилитация, психологична помощ, предоставяне на социални услуги и други дейности – член 15, ал.4. На курса в който участваха деца с диабет от цялата страна те получиха точно такава социална рехабилитация и социални услуги, защото получиха нови знания и умения как да контролират нивото на кръвната захар и хормона инсулин, физически упражнения и психологична подкрепа.

Отказът на всички Агенция за Социално подпомагане, е немотивиран, което го прави нищожен по смисъла на българското право. Липсват мотиви защо считат, че социални услуги и социална рехабилитация по смисъла на закона не могат да се извършват в посочената база. Аз считам, че социалните услуги и социалната рехабилитация са много важни за здравето на децата с диабет и Законът ги е дефинирал достатъчно ясно и широко.

Уважаеми господин Пенчев,
Моля да имате предвид, че в обучението по социални услуги участваха деца от цяла България и на всички тях би трябвало да се възстановят разходите. Следва да се има предвид, че Република България е правова държава и законите се прилагат еднакво за всички. Надявам се, че молбата ми ще бъде уважена. В противен случай ще защитя правата си по съдебен ред пред компетентния съд.

 

19.08.2014год.

С Уважение:

Елисавета Котова
Председател на
Национална Асоциация на децата с диабет
0888/ 566 055
e-mail: nadd.2006@abv.bg
www.children-diabetes.org